☰ Menu Prawe Menu ☰
Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach
Grafika zawierająca herb Zespół Szkół   im. Czesława Miłosza w Gryficach

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Gryficach.

Data publikacji strony internetowej: 2013-07-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część plików jest niedostępna cyfrowo 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres email: zsgryfice@gryfice.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejście do budynku Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach usytuowane jest przy ulicy 11-go Listopada 10. Wejście boczne – przez pawilon – jest dostępne również dla osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych).

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest konstrukcją dwukondygnacyjną, korytarze i schody ( w tym ewakuacyjne) są ogólnie dostępne.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są tylko pomieszczenia na parterze w pawilonie Szkoły –wejście boczne prosto z placu parkingowego. W celu ułatwienia kontaktu osobie niepełnosprawnej (mającej trudności z samodzielnym wejściem do budynku) z pracownikiem Szkoły należy zadzwonić pod nr tel. 91 384 29 77; wyznaczona osoba zejdzie do petenta.

  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma windy ze względu na jego zabytkowy charakter (ponad 100-letni budynek – zainstalowanie windy nie jest możliwe).

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem bocznym do budynku zostało wydzielone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  1. Informacja o prawie dostępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Zespołu Szkół im. Czesława Miłosz w Gryficach. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

  1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online .

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Zespole Szkół przy pomocy tzw. Asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących . Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wiktor Winturski
(2021-03-03 15:13:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiktor Winturski
(2021-03-09 15:26:09)

 
 
liczba odwiedzin: 135011

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X